Tidigt skördat vallfoder har ett högt energiinnehåll men även ofta ett högt råproteininnehåll, vilket kan resultera i ett överskott av protein i foderstaten. I den här studien har påverkan på tjocktarmens ekosystem hos underhållsutfodrade hästar undersökts vid utfodring av två ensilage; ett med högt råproteininnehåll (16,6 %) som resulterade i ett överskottsintag av protein motsvarande 160 % av behovet och ett som tillgodosåg ett rekommenderat intag av råprotein (12,5 %).

Det var ingen skillnad i tjocktarmens bakterieflora eller tarminnehållets och träckens torrsubstanshalt (ts) efter 3 veckors anpassning till ensilaget med högt råproteininnehåll och ensilaget med det rekommenderade proteininnehållet. Tjocktarminnehållets koncentration av kortkedjiga fettsyror var högre när hästarna åt högproteinensilaget än det rekommenderade (Tabell 1). Tarminnehållets pH-värde var också något lägre på högproteinfoderstaten vilket kan bero av den högre koncentrationen av kortkedjiga fettsyror. I jämförelse med andra studier när stärkelserika kraftfoder introducerats var pH-värdet fortfarande högt på båda foderstaterna.

De två foderstaterna innebar ingen skillnad i mängden kväve, ammoniak eller urea i tarmvätskan, vilket tyder på att absorptionen av det högre råproteinintaget skett tidigare i magtarmkanalen. Hästarnas vattenintag och blodplasmans ureakoncentration tenderade att vara högre när hästarna åt högproteinensilaget än det rekommenderade. Detta tyder också på att det skett ett ökat upptag av kväve och att kväveomsättningen var högre på högproteinfoderstaten.

Även abrupta foderbyten mellan ensilagen genomfördes och gav inga eller små förändringar i tjocktarmens ekosystem det första dygnet. Koncentrationen av totala anaeroba bakterier och laktobaciller var något högre 24 timmar efter att hästarna bytt till högproteinensilaget. Men det var ingen skillnad i pH-värde och ts-halt i tjocktarm och träck mellan foderstaterna första dygnet efter de abrupta foderbytena. Även tjocktarminnehållets koncentration av kortkedjiga fettsyror och mjölksyra var lika mellan foderstaterna första dygnet.

Resultaten visar att när hästar på underhållsutfodring får ett överskott av grovfoderprotein ger detta inga större förändringar i tjocktarmens bakterieflora och dess aktivitet. Även ett snabbt foderbyte mellan två grovfoder med olika råproteininnehåll verkar inte alls vara förknippat med samma risk för grovtarmsstörningar som vid ett byte till en stor stärkelserik kraftfodergiva.  

Källa:

Muhonen S, Connysson M, Lindberg JE, Julliand V, Bertilsson J & Jansson A. 2008. Effects of crude protein intake from grass silage-only diets on the equine colon ecosystem after an abrupt feed change. Journal of Animal Science 86, 3465-3472.

Vill du lära dig mer?

Webbkurs för dig som vill fördjupa dig!