0660 - 43 18 20 info@hastforsk.se

Nutrition

Vad vi stoppar i oss är otroligt viktigt, både för oss och för hästarna. Vårt välbefinnande utgår ofta ifrån magregionen och vi lever i symbios med en levande tarmflora (bakterier, protozoer och svampar). Våra hästar har en omfattande fibernedbrytande tarmflora med kapacitet långt utöver vår egen när det gäller att bryta ned fibrer. Fibrer är ett samlingsnamn för strukturella kolhydrater och tillsammans med lignin bildar de växternas cellväggar. Genom de fibernedbrytande bakterierna, protozoerna och svamparna i hästens tarmflora kan hästen tillgodogöra sig fibrer. Tarmflorans restprodukter är de kortkedjiga fettsyrorna och på en foderstat med mycket eller bara grovfoder utgör de hästens största energikälla. När hästen äter mycket grovfoder bildar tarmfloran mera ättiksyra och smörsyra som är svagare syror än propionsyra och mjölksyra. Det innebär att pH-värdet i tarmen är högre (mindre surt) när hästen äter mycket grovfoder. Hästens grovfoder är alltså väldigt viktigt.

Hästen är en gräsätare, den mår bäst av att få äta gräs

Hästen är en herbivor och en grovtarmsjäsare vilket innebär att i sin blind- och tjocktarm har den mikroorganismer som bryter ner växtfibrer. Mikroorganismernas restprodukter är kortkedjiga fettsyror som hästen tar upp och använder som energi och utan sin omfattande tarmflora skulle hästen inte kunna leva på gräs. När hästens foderstat består av bara grovfoder eller till största delen grovfoder är de kortkedjiga fettsyrorna hästens största energikälla. Hästens foderstat påverkar sammansättningen på mikrofloran och då även vilka typer av kortkedjiga fettsyror som bildas, vilket har stor betydelse för hästens tarmhälsa. Längre text och fler referenser finns här!
 
Vetenskapliga referenser: De Fombelle et al. 2003. Animal Science 77, 293-304. Julliand et al. 2008. In: Nutrition of the exercising horse, EAAP publication No. 125, pp. 53-70.

Stabilare tarmflora med bara grovfoder och inget kraftfoder

Foderstater med bara grovfoder och inget kraftfoder ger en stabilare tarmflora och minskar förekomsten av bakterier förknippade med tarmstörningar. Här kan tidigt skördat energirikt grovfoder vara ett sätt att öka djurhälsan hos högpresterande hästar då det innebär att kraftfodergivan kan minskas. Utförligare text hittar ni här!

Vetenskaplig referens: Willing et al. 2009. Equine Veterinary Journal 41, 908-914.

Bättre vätskebalans med bara grovfoder och inget kraftfoder

Hästens grovtarm fungerar som en vätskereservoar och grovfoder ger en bättre vätskereservoar i grovtarmen eftersom grovfodrets fibrer binder vatten bra. En fastestudie har visat att när hästar äter bara grovfoder jämfört med 50:50 grovfoder:kraftfoder kan de bättre bibehålla sin plasmavolym. Detta betyder att grovfoder är till fördel för hästens vätskebalans och kan underlätta för tävlingshästen att bibehålla sin plasmavolym när den ska iväg på tävling och därmed vara bättre vätskad inför sin tävlingsuppgift. Läs mer här!

Vetenskaplig referens: Connysson et al. 2010. Equine Veterinary Journal (Suppl. 38), 335-340.

Enbart grovfoder vinnande koncept för unga travhästar

Unghästar utfodrade med bara tidigt skördat energirikt grovfoder, lusern, mineraler och vitaminer i en 2,5 år lång studie hade inga fall av kolik, korsförlamning eller beteendestörningar. Enligt andra rapporter med kraftfoderutfodrade hästar kan man spekulera att det borde ha förekommit 3-4 fall av kolik, 2-3 fall av korsförlamning och 1 fall av stereotypt beteende i den här studien. Resultaten visar att hästar utfodrade med bara grovfoder drabbas i mindre utsträckning av foderrelaterade hälsoproblem än hästar utfodrade med kraftfoder. Unghästarna i studien hade normala muskelglykogennivåer och presterade lika bra eller bättre än årskullen. Mer info finns här och här.

Vetenskaplig referens: Ringmark 2014. Doktorsavhandling. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2014:80.

Stärkelserika kraftfoder försämrar hästens tarmmiljö

När hästar äter stärkelserika (spannmålsbaserade) kraftfoder riskerar ej nedbruten stärkelse att nå grovtarmen och då bildar mikrofloran mjölksyra som är en stark syra som kan försura tarmmiljön. Därför finns en rekommendation om att hästar inte bör äta mer än 2,5 gram stärkelse per kg kroppsvikt och måltid. Men även mindre stärkelseintag har visats innebära påverkan på mikrofloran och tarmmiljön. Utförligare texter om inverkan på hästens tarmmiljö och hästens mikroflora hittar ni här.
 
Vetenskapliga referenser: Nesset & Austbø 2010. In: The impact of nutrition on the health and welfare of horses, EAAP publication No. 128, pp. 123-127. Muhonen et al. 2010. In: The impact of nutrition on the health and welfare of horses, EAAP publication No. 128, pp. 196-198.

Kraftfoder är inte prestationshöjande, snarare tvärtom

När enbart tidigt skördat energirikt grovfoder jämfördes med den mera traditionella grovfoder:kraftfoderfoderstaten innebar det ingen skillnad i hästarnas kroppsvikt men foderstaten med bara grovfoder gav ett annorlunda metaboliskt arbetssvar som innebär en förbättrad aerobisk energimetabolism. En större plasmavolym och högre plasmabikarbonat var andra positiva effekter på vätske- och syra-basbalansen av att fodra med bara tidigt skördat grovfoder. Mer info finns här!

Vetenskaplig referens: Jansson & Lindberg. 2012. Animal 6, 1939-1946.

Högt proteinintag från grovfoder positivt för högpresterande hästar

Ett högt råproteinintag från grovfoder har visats öka muskelns koncentration av glykogen och aminosyran leucin hos travhästar i träning och kan vara fördelaktigt för muskelns återhämtning efter intensivt arbete. Dessutom har grovfoder med högt innehåll av både råprotein och socker visats resultera i högre insulinfrisättning efter utfodring och insulin stimulerar inlagringen av muskelglykogen vilket gör detta högintressant för högpresterande hästar. Läs mer här och här!

Vetenskapliga referenser: Essén-Gustavsson et al. 2010. Equine Veterinary Journal 42 (Suppl. 38), 341-346. Ringmark & Jansson 2013. Comparative Exercise Physiology 9, 209-217.