0660 - 43 18 20 info@hastforsk.se

Inhysning

Friskluft är en hälsofaktor för hästar, de ska vara ute

Uteluft är alltid bättre än inneluft, speciellt när det gäller djurstall. Luftburna partiklar, dvs. damm från foder, strö m.m., är den luftförorening som orsakar flest problem och som är svårast att avlägsna. En stor andel av dammet är mikroorganismer varav de minsta följer med inandningsluften långt ner i lungorna och ger skador. Totalantalet levande mikroorganismer har uppmätts till 80-2000 per liter luft i häststallar jämfört med uteluft på 1,6. Det går inte att se med ögat om det är hög eller låg partikelhalt i stallet. Genom att ha hästar ute hela eller största delen av dygnet (med vind- och regnskydd) utsätter vi dem för påfrestningar, t.ex. kyla, som de har naturliga förutsättningar att klara av samtidigt som vi skyddar dem från dålig luft som de inte har något försvar emot.

Vetenskapliga referenser: Michanek. 1992. Fakta – Teknik/byggnader Nr 5, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Vandenput et al. 1997. The Veterinary Quarterly 19, 154-158. Vandenput et al. 1998. The Veterinary Journal 155, 189-195. Clarke. 1987. Equine Veterinary Journal 19, 435-441.

Lättare rida in beteshållna hästar än uppstallade hästar

Här jämfördes hästar hållna på bete och uppstallade hästar under inridning. De uppstallade hästarna fick tränas signifikant längre tid än de beteshållna hästarna för att uppnå samma resultat. Frekvensen av oönskade beteenden, såsom bockande, hoppande och kastande med huvudet, var högre hos de uppstallade hästarna. Resultaten kan bero av att hästarna på bete hade en mer berikad miljö, de hade möjlighet till sociala interaktioner och att göra av med överskottsenergi.

Vetenskaplig referens: Rivera et al. 2002. Applied Animal Behaviour Science 78, 235-252.

Grupphållna hästar lär sig nya saker fortare och är lättare att hantera

Grupphållna hästar har visats lära sig fortare än individuellt inhysta. Träningen gick ut på att leda hästen, binda upp den, lyfta hovar m.m. De grupphållna hästarna nådde, på kortare tid, fler steg i träningsprogrammet. De grupphållna hästarna var även mer lätthanterade, de individuellt inhysta hästar bet och sparkades mer under träningen och var mer motiverade för fysisk interaktion med tränaren.

Vetenskaplig referens: Søndergaard. 2003. Doktorsavhandling. DIAS report Animal Husbandry ISSN 1397-9892; no. 55.

Minskade tarmrörelser vid installning efter betesgång

Hur hästar hålls har visat sig spela roll för deras hälsa, uppstallade hästar har till exempel en ökad risk för kolik. Hästars tarmkontraktioner har mätts när de gick på bete (och inte gjorde något arbete) och när hästarna stallades in från betet och gjorde lätt arbete varje dag. Kontraktionerna mättes på tre områden längs grovtarmen där problem brukar uppstå. Uppstallningen innebar färre tarmkontrationer än när hästarna gick på bete. På bete kan hästar röra sig fritt dygnet runt, äta många av dygnets timmar och bete innehåller vanligtvis betydligt mer vatten än annat foder. Även kraftfoder innebär en ökad risk för kolik. Läs mer om detta här!

Vetenskapliga referenser: Williams et al. 2015. Equine veterinary Journal 47, 96-100. Williams et al. 2011. Equine veterinary Journal 43, 93-97.